JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om överklagandet av Julian Assange beträffande häktning

Information regarding the appeal of Julian Assange concerning his detention

2014-11-19

Hovrätten kommer den 20 november 2014, kl. 14.00, att meddela ett beslut i målet. Beslutet och ett pressmeddelande kommer vid den tidpunkten att läggas ut på denna webbplats. De nämnda dokumenten läggs samtidigt ut i en engelsk översättning. Den som genom ett e-brev önskar få del av dokumenten kan vända sig till domstolshandläggaren Malin Sundblad. 

19 November 2014

The Court of Appeal will issue a decision in the case at 14.00 on 20 November 2014. At that time the decision and a press release will be posted on this website. An English translation of these documents will be posted at the same time. Anyone who wishes to receive these documents by email can contact Court Clerk Malin Sundblad.

2014-11-10

Försvararna har kommit in med ett yttrande över åklagarnas senaste skrivelse. Yttrandet har skickats till åklagarna för kännedom. Hovrätten har tidigare uppmärksammat parterna på att hovrätten därefter kommer att ta ställning till Julian Assanges yrkanden rörande dels en utskrift av SMS, dels ett förhandsavgörande från EU-domstolen samt att hovrätten – för det fall domstolen avslår de nyssnämnda yrkandena – har för avsikt att även pröva hans yrkande om att häva beslutet om häktning. Detta kan förmodligen ske i slutet av nästa vecka.

The defense councils have presented a written comment over the prosecutors latest official letter. This comment has been sent to the prosecutors for their information. The Court of Appeal has, at an earlier stage, given notice to the parties that thereafter a decision will be made to Julian Assanges claims concerning prints of SMS and request of a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union. The Court of Appeal intends - if it rejects the claims just mentioned - to also try his claim to recline the decision of arrest. This will probably be done by the end of next week.

2014-11-03

Försvararna har begärt och beviljats anstånd att senast den 7 november 2014 komma in med ett eventuellt yttrande över åklagarnas senaste yttrande.

The defence councils have asked and received respite until November 7th 2014 for submitting any eventual reply over the prosecutors latest official letter.

2014-10-28

Åklagarna har kommit in med ett yttrande över försvararnas senaste skrivelse. Yttrandet har skickats till försvararna för eventuellt yttrande senast den 3 november 2014. Hovrätten har uppmärksammat parterna på att hovrätten därefter kommer att ta ställning till Julian Assanges yrkanden rörande dels en utskrift av SMS, dels ett förhandsavgörande från EU-domstolen samt att hovrätten – för det fall domstolen avslår de nyssnämnda yrkandena – har för avsikt att även pröva hans yrkande om att häva beslutet om häktning.

The prosecutors have presented a written comment over the defense councils latest official letter. This comment has been sent to the defense councils and any eventual reply is due at the latest on the 3rd of November 2014. The Court of Appeal has given notice to the parties that thereafter a decision will be made to Julian Assanges claims concerning prints of SMS and request of a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union. The Court of Appeal intends - if it rejects the claims just mentioned -to also try his claim to recline the decision of arrest. 

2014-10-20

Försvararna har kommit in med ett skriftligt yttrande. Yttrandet har i dag skickats till åklagarna för yttrande i vissa frågor senast den 27 oktober 2014. När åklagarnas yttrande kommit in kommer hovrätten att ge besked om den fortsatta handläggningen av målet. 

The defense council has presented a written comment. This comment has today been sent to the prosecutor for their reply in certain questions to be due at the latest on the 27th October 2014. After this the Court of Appeal will inform further about the continuing process.

2014-10-08

Försvararna har i dag begärt och beviljats anstånd att senast den 17 oktober 2014 komma in med ett skriftligt yttrande över åklagarnas yttrande över överklagandet. När försvararnas yttrande kommit in kommer hovrätten att ge besked om den fortsatta handläggningen av målet.

The defence councils have asked and received respite for submitting a written comment over the prosecutors replay to the appeal until the 17th October 2014. After this the Court of Appeal will inform further about the continuing process.

2014-10-01

Försvararna har i dag begärt och beviljats anstånd att senast den 9 oktober 2014 komma in med ett skriftligt yttrande över åklagarnas yttrande över överklagandet. När försvararnas yttrande kommit in kommer hovrätten att ge besked om den fortsatta handläggningen av målet.

The defence councils have asked and received respite for submitting a written comment over the prosecutors replay to the appeal until the 9th October 2014. After this the Court of Appeal will inform further about the continuing process.

2014-09-25 

Hovrätten har i beslut i dag avslagit Julian Assanges begäran att hålla sammanträde i målet. I beslutet anges också att Julian Assange bereds tillfälle att senast den 1 oktober 2014 kl. 11.00 yttra sig över åklagarnas skrivelse och att åklagarna därefter kommer att beredas tillfälle att yttra sig innan hovrätten prövar överklagandet i sak.
Läs beslutet här.

The Court of Appeal has today rejected Julian Assanges request for an oral hearing. Julian Assange has now until the 1 st of October 2014 11 am to reply,  the prosecutor will then have time to comment before the Court of Appeal will decide in the matter.
Link to the decision here.

2014-09-23


Åklagaren har i dag kommit in med ett skriftligt yttrande över överklagandet. Yttrandet har skickats till Julian Assanges försvarare. Hovrätten har för avsikt att under morgondagen ge besked om den fortsatta handläggningen av målet.

Today the prosecutor has presented a written comment over the appeal. The comment has been sent to Julian Assanges defence council. Tomorrow the Court of Appeal intends to further inform about the continuing process.

2014-09-19

Åklagaren har i dag begärt och beviljats anstånd att senast den 23 september 2014, kl. 11.00, komma in med ett skriftligt yttrande över Julian Assanges överklagande. När yttrandet kommit in kommer hovrätten att ge besked om den fortsatta handläggningen av målet.

The prosecutor has asked and received respite for submitting a written comment until the 23rd of September at  11.00 am over the appeal of Julian Assange. After this the Court of Appeal will  inform further about the continuing process.

2014-09-15

Hovrätten har i dag förelagt åklagaren att senast fredagen den 19 september 2014, kl. 11.00, yttra sig över överklagandet. När yttrandet kommit in kommer hovrätten att ge besked om den fortsatta handläggningen av målet.

Today the Court of Appeal has given the prosecutor time to submit their comments over the appeal until Friday the 19th of September at 11.00 am. After this the Court of Appeal will inform further about the continuing process.

2014-09-12

Julian Assange har i dag överklagat tingsrättens beslut att han ska vara häktad i sin frånvaro. Hovrätten kommer i början av nästa vecka att ge besked om handläggningen av målet. Målet handläggs på avdelning 1 och har målnummer Ö 8290-14.

Today Julian Assange has appealed the ruling of the District Court regarding the detention in his absence. The Court of Appeal will at the beginning of next week give information about the continuing process.The case will be handled by department 1 and the case number is Ö 8290-14.  

 
Senast ändrad: 2014-11-19

Kontaktpersoner/Contact persons:

Hovrättsrådet (Senior Judge of Appeal) Monica Kämpe
+46 8 561 670 31

Hovrättsrådet (Senior Judge of Appeal) Niklas Wågnert
+46 8 561 670 27

För att få del av handlingar i målet kontakta/to have provision of the documents in the case please contact:

Domstolshandläggaren (Court clerk) Malin Sundblad
+46 8 561 670 17 malin.m.sundblad@dom.se

Målnummer/Case number:
Ö 8290-14