JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrätten begär förhandsavgörande om småmålsförordningen

[2017-09-11] Svea hovrätt

Hovrätten har idag beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om rättegångskostnader.

Attunda tingsrätt avgjorde i november 2016 ett mål om upphovsrättsintrång. Målet i tingsrätten gällde ersättning för bl.a. en film av käranden som hade varit möjlig att se via motpartens hemsida, ett tidningsföretag i Frankrike. I domen beslutade tingsrätten bl.a. att vardera parten skulle stå för sin rättegångskostnad, eftersom käranden bara hade fått motsvarande cirka hälften av det belopp som hade yrkats. Käranden överklagade frågan om rättegångskostnader till hovrätten.

Eftersom det yrkade beloppet för upphovsrättsintrång var lägre än 2 000 euro hanterades målet av tingsrätten enligt bestämmelserna i den s.k. småmålsförordningen. Enligt småmålsförordningen ska förlorande part bära kostnaderna. Hovrätten konstaterar i sin begäran om förhandsavgörande att detta skulle kunna tolkas som en regel utan undantag, eftersom det i förordningen inte anges vad som gäller t.ex. för det fall parterna ömsom vinner och förlorar, när det i målet förekommer flera yrkanden, eller när ett yrkande bifalls endast till en del. Vidare har hovrätten i sin begäran om förhandsavgörande konstaterat att det är oklart om förordningen hindrar att nationella bestämmelser tillämpas i en sådan situation.

Hovrättens frågor till EU-domstolen:

1. Utgör artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande hinder för tillämpning av en nationell bestämmelse enligt vilken kostnaderna för ett förfarande får kvittas eller jämkas beroende på om parterna ömsom vinner och förlorar, när det i målet förekommer flera yrkanden, eller när ett yrkande bifalls endast till en del?

2. Om svaret på fråga 1 är ja, hur ska begreppet ”förlorande part” i artikel 16 i förordningen tolkas?

EU-domstolen brukar meddela sitt förhandsavgörande efter cirka ett år. Därefter kommer hovrätten att avgöra målet slutligt.

Senast ändrad: 2017-09-11

För mer information kontakta:

Adrian Engman
Hovrättsråd, referent
08-561 675 22

Peter Strömberg
Hovrättslagman
08-561 675 49

Målnummer:
Ö 10924-16