JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen har idag vilandeförklarat målet som rör Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till bergtäkt m.m. på fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland

[2015-04-10] Svea hovrätt

Mark- och miljööversdomstolen har beslutat att vilandeförklara det pågående målet som rör Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till bergtäkt m.m. på fastigheten Bunge Ducker 1:64 på Gotland.

Den 27 mars 2015 lämnade Naturvårdsverket en hemställan till regeringen om att bl.a. det område som Nordkalk AB ansökt om att få bedriva den aktuella verksamheten på ska utpekas som s.k. Natura 2000-område. Med anledning av detta har flera parter begärt att målet vid Mark- och miljööverdomstolen ska vilandeförklaras i avvaktan på regeringens ställningstagande i frågan. En part yrkade även att målet skulle överlämnas till en annan hovrätt för en opartisk prövning i syfte att undvika jäv. Till stöd för påståendet om jäv anfördes att Mark- och miljööverdomstolen vid två tidigare tillfällen prövat Nordkalk AB:s ansökan i målet. 

Jävsinvändingen har prövats av ledamöter vid Hovrätten för Västra Sverige som i beslut tidigare i dag ogillat invändningen. 

När det gäller om målet ska vilandeförklaras anser Mark- och miljööverdomstolen att regeringens beslut i frågan om det aktuella området ska ingå i ett Natura 2000-område har sådan betydelse för prövningen av målet att det är av synnerlig vikt att den frågan avgörs före huvudförhandling och dom i målet. Målet vilandeförklaras därför i avvaktan på regeringens beslut i frågan, dock längst till och med den 31 augusti 2015.

Beslutet medför att den huvudförhandling som skulle ha hållits den 13 – 17 april 2015 ställs in. 

Mark- och miljööverdomstolens beslut om vilandeförklaring går inte att överklaga särskilt.

 

Senast ändrad: 2015-04-10

För mer information kontakta:

Lars Borg
Hovrättsråd
08-561 675 66

Eywor Helmenius
Hovrättsråd
08-561 675 99

Målnummer:

M 5431-14