JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

SMA AB:s ansökan om fortsatt täktverksamhet vid Stucks kalkbrott har avslagits

[2016-09-01] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har i deldom denna dag avslagit SMA Mineral AB:s ansökan om fortsatt täktverksamhet av kalksten inom ett område som betecknas J–M på fastigheten Bunge Stucks 1:138, Gotlands kommun.

Sedan mark- och miljödomstolen i dom den 6 juni 2014 bifallit SMA Mineral AB:s ansökan om tillstånd till kalkstensbrytning om totalt 30 miljoner ton och fastställt slutliga villkor för verksamheten har domen överklagats av Naturvårdsverket och länsstyrelsen samt ett antal föreningar.

Därefter har regeringen den 31 augusti 2015 beslutat att utvidga Natura 2000-området Bästeträsk till att omfatta all mark intill kalkbrottet. SMA Mineral AB har ansökt om rättsprövning av detta beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen. I avvaktan på denna domstols beslut har Mark- och miljööverdomstolen, på ansökan av bolaget, vilandeförklarat det överklagade målet med undantag för brytning inom ett område J–M som skulle ge ca 3,4 miljoner utlastad kalkstensprodukt. Brytning inom J–M innebär brytning under nuvarande område, från dagens nivå + 18 m.ö.h. till den ansökta nivån + 0 m.ö.h. Det är denna del av ansökan som Mark- och miljööverdomstolen prövat i deldomen.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i sina domskäl att en fördjupning av täkten medför att miljön i området kring täkten kan påverkas på ett sådant sätt att den sökta verksamheten omfattas av tillståndsplikt en i 7 kap. 28 a § miljöbalken och kräver ett så kallat Natura 2000-tillstånd. Vid den prövning som då ska göras enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det finns en inte obetydlig risk för att skada kan uppkomma på livsmiljöer som avses att skyddas inom Natura 2000-området Bästeträsk och att det därför saknas förutsättningar att lämna ett s.k. Natura 2000-tillstånd. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts i den del som avser brytning inom område J–M och SMA Minerals ansökan har avslagits i denna del.

En ledamot är skiljaktig och anser att Natura 2000-tillstånd kan lämnas och att lokaliseringen är lämplig enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.

Senast ändrad: 2016-09-01

För mer information kontakta:

Lars Borg
Hovrättsråd
08-561 675 66 kl. 11.00-14.00

Eywor Helmenius
Hovrättsråd
08-561 675 99 kl. 13.00-16.00

Dag Ygland
Tekniskt råd
08-561 674 33 kl. 11.00-15.00

Målnummer:

M 5375-14