JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har i beslut om hyressättning uttalat sig om ortsbegreppet i förhållande till Stockholms kommun med kringliggande kommuner

[2015-01-30] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat beslut om hyressättning. Hovrätten har i beslutet funnit att lagtextens begrepp ”orten” inte kan användas synonymt med ”kommun”. När det gäller Stockholms kommun med kringliggande kommuner konstaterar hovrätten att de har växt ihop. Stor-Stockholm kan i allt väsentligt sägas utgöra en bostadsmarknad och direkt jämförelse kan göras inom Stor-Stockholm.

Hyresvärden har begärt hyreshöjningar för lägenheter i tre fastigheter i Sundbyberg som under senare år har varit föremål för ombyggnad. Hyresvärden har gjort gällande att den begärda hyran inte är högre än hyran för andra lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga och att prövningslägenheterna i Sundbybergs kommun är direkt jämförbara med vissa av hyresvärdens lägenheter i Stockholms kommun, även de ombyggda på motsvarande sätt.


Hovrätten konstaterar att ortsbegreppet inte har definierats i lagtext. Hovrätten anser att begreppet ”orten” inte kan användas synonymt med ”kommun” eftersom lämpligheten av detta kan ifrågasättas då landets kommuner ser mycket olika ut.


När det gäller Stockholms kommun med kringliggande kommuner finner hovrätten att de har växt ihop och att Stor-Stockholm kan sägas utgöra en bostadsmarknad. Arbetstillfällen ges i olika kommuner och kringkommuner har ofta inte karaktär av ”sovstäder” till Stockholms kommun. Detta gäller inte minst Sundbyberg där det finns stora arbetsgivare, väl utbyggda kommunikationer och stort utbud av affärer och restauranger. Hovrätten anser att de av hyresvärden åberopade jämförelselägenheterna i Stockholm kan, med vissa undantag, användas för en direkt jämförelse med prövningslägenheterna i Sundbyberg vid fastställande av hyrans storlek.


Beslutet kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30

Senast ändrad: 2015-01-30

För mer information kontakta:

Gun Lombach
Hovrättsråd
08-561 675 47

Målnummer:

ÖH 386-14