JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolar i Europa

EU-ländernas gemensamma regelverk, EU-rätten, tillämpas i stor utsträckning direkt av svenska domstolar och myndigheter.

EU-domstolen kan avgöra tvister mellan de stater som är medlemmar i EU. EU-domstolen ligger i Luxemburg. Domstolen har som huvudsaklig uppgift att se till att EU-ländernas gemensamma regelverk (EU-rätten) tolkas och tillämpas på samma sätt i alla medlemsländerna.

EU-domstolens avgöranden är viktiga för att visa medlemsländerna hur reglerna ska tillämpas.

Europadomstolen i Strasbourg kan ta upp klagomål från enskilda människor som anser att staten inte följer den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Varken EU-domstolen eller Europadomstolen är överinstanser till våra svenska domstolar och myndigheter. Därför går det inte att överklaga en svensk dom till dem, och de kan inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.
Senast ändrad: 2017-11-07