JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt meddelar interimistiska vitesförbud avseende medverkan till upphovsrättsintrång på Internet (hovrättens mål Ö 7131-09, Ö 8773-09 och Ö 10146-09

[2010-05-21] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag meddelat interimistiska vitesförbud mot Black Internet AB, Portlane AB, Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg. Besluten beträffande Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg innebär förbud mot att medverka till upphovsrättsintrång avseende vissa musik- och filmverk genom att delta i driften av fildelningstjänsten The Pirate Bay. Besluten mot Black Internet och Portlane avser förbud mot medverkan genom att tillhandahålla Internetuppkoppling till vissa fildelningstjänster.

Vid Stockholms tingsrätt väckte ett antal skivbolag och filmbolag talan om vitesförbud mot bl.a. Black Internet AB, Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg. Senare väckte filmbolagen, i ett annat mål, även en talan mot Portlane AB. Skiv- och filmbolagens talan går i korthet ut på att svarandena ska förbjudas att medverka till upphovsrättsintrång som begås med hjälp av fildelningstjänsten The Pirate Bay. Beträffande Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg yrkades förbud mot att delta i driften av fildelningstjänsten. För Black Internets del avsåg yrkandena förbud mot att tillhandahålla Internet-uppkoppling till The Pirate Bay och för Portlanes del Internetuppkoppling till så kallade trackrar som används vid fildelning. Bolagen begärde också att tingsrätten skulle meddela interimistiskt vitesförbud mot svarandena, dvs. ett förbud som gäller under tiden till dess målen har slutligt avgjorts i tingsrätten.

Tingsrätten meddelade interimistiskt vitesförbud mot Black Internet, Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg. Yrkandet om ett sådant förbud mot Portlane avslogs däremot.

Besluten överklagades och hovrätten meddelade prövningstillstånd i målen. I hovrätten har Black Internet, Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg yrkat att vitesförbuden ska upphävas, medan filmbolagen har yrkat att hovrätten ska meddela vitesförbud även mot Portlane.

Hovrätten har gjort bedömningen att det föreligger sannolika skäl för att samtliga svarande har medverkat till upphovsrättsintrång i huvudsak på det sätt som skiv- och filmbolagen påstått. Hovrätten har också funnit att det skäligen kan befaras att svarandena genom att fortsätta med sin medverkan minskar värdet av bolagens rättigheter, samt att bolagens intresse av att få stopp på intrången väger över de nackdelar som ett vitesförbud innebär för svarandena. Även övriga förutsättningar för att meddela interimistiskt vitesförbud har bedömts vara uppfyllda.

Hovrättens bedömningar medför att de interimistiska vitesförbuden mot Black Internet, Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm Warg kvarstår. Hovrätten har dock förtydligat tingsrättens beslut i vissa avseenden. Ett förbud har också meddelats mot Portlane att tillhandahålla Internetaccess till en viss tracker (tracker.openbittorrent.com). Samtliga förbud är förenade med viten om
500 000 kr.

Hovrättens beslut får överklagas till Högsta domstolen. Huvudmålen, med frågan om förbud slutligen ska meddelas, pågår fortfarande vid tingsrätten.

Besluten har fattats av hovrättsråden Roland Halvorsen och Ulrika Stenbeck Gustavson samt tf. hovrättsassessorn David Löfgren. Besluten är enhälliga.

Senast ändrad: 2010-05-21

För mer information kontakta:

Ulrika Stenbeck Gustavson
Hovrättsråd
08-561 675 14

David Löfgren
Tf. hovrättsassessor
08-561 675 17

För beställning av domen:
Svea hovrätts arkiv
08-561 673 30