JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklagande till Svea hovrätt

Svea hovrätt överprövar bl.a. överklagade domar och beslut i brottmål, tvistemål och andra domstolsärenden från tingsrätterna i Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas, Uppsala och Gotlands län. Hovrätten överprövar också avgöranden från hyres- och arrende-nämnderna i hela landet. Mark- och miljööverdomstolen, som är en särskild avdelning i hovrätten, överprövar överklagade avgöranden från landets mark- och miljödomstolar. Patent- och marknadsöverdomstolen är också en särskild avdelning i hovrätten och överprövar överklagade avgöranden från Patent- och marknadsdomstolen (Stockholms tingsrätt).

Ett avgörande i brottmål får överklagas av den som har dömts för ett brott, av åklagaren och av den som är brottsoffer (målsägande). I tvistemål, hyresmål och mark- och miljömål får den som varit part i den lägre domstolen överklaga. I vissa fall får även andra som berörs av ett avgörande överklaga.

I många mål krävs det att hovrätten först tar ställning till om målet ska tas upp i hovrätten (prövningstillstånd). Det framgår av den lägre domstolens avgörande om det behövs prövningstillstånd. När hovrätten avgör om prövningstillstånd ska ges går hovrätten först igenom målet och bedömer om en eller flera förut-sättningar för prövningstillstånd är uppfyllda. Dessa förutsättningar är:

1. Hovrätten bedömer att det finns anledning att tvivla på att den lägre domstolen har dömt rätt.

2. Hovrätten anser att det inte går att bedöma om den lägre domstolen har dömt rätt utan att målet tas upp.

3. Det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.

4. Det finns "synnerliga skäl", dvs. mycket starka skäl av någon annan an-ledning att målet prövas av hovrätten, t.ex. allvarliga misstag från den lägre domstolens sida.

I menyn till vänster hittar du praktisk information i form av en checklista som kan vara till hjälp om du vill skriva ett överklagande till hovrätten.

Sveriges domstolars webbplats finns det ytterligare information om hur det går till att överklaga till hovrätten

 
Senast ändrad: 2017-05-19