JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Checklista när man överklagar till hovrätten

Tillsammans med tingsrättsdomen skickades det med anvisningar om hur man överklagar till hovrätten. Som ett komplement till anvisningarna beskriver följande checklista de uppgifter som behövs för handläggningen av målet i hovrätten. Om checklistan följs så underlättar det en snabbare och smidigare hantering av målet i hovrätten.

Prövningstillstånd behövs i många fall

För de flesta tvistemål, miljömål och domstolsärenden samt för vissa brottmål krävs det prövningstillstånd för att få målet prövat i hovrätten.

Ange skälen för att prövningstillstånd ska meddelas och bifoga eventuell kostnadsräkning.

I övrigt ska överklagandet innehålla:

  • Preciserade yrkanden
  • Grunder

Tänk på att skriva ett samlat avsnitt om de ändringar du vill ha i det överklagade avgörandet (yrkanden), sedan ett samlat avsnitt om varför ändringen bör ske (grunder). Blanda helst inte ihop dessa avsnitt. Ett yrkande kan t.ex. vara att bli frikänd från ett åtal eller att få skadestånd med det belopp som yrkades vid tingsrätten.

Bevisning

Skriv inte samma bevisning som i tingsrätten åberopas utan:

1) Specificera vilken bevisning som åberopas. Personer som hördes i tingsrätten ska normalt inte höras även i hovrätten. I stället ska muntlig bevisning (inklusive förhör med tilltalad) i hovrätten läggas fram genom uppspelning av den videoupptagning som gjordes av förhöret vid tingsrätten. Ange därför vilken eller vilka videoupptagningar som ska spelas upp. Du kan i stället begära uppläsning ur tingsrättens dom av vad hörda personer sagt vid tingsrätten. Du kan även begära att skriftlig och muntlig bevisning presenteras genom att du enbart hänvisar till beviset, s.k. hänvisning (se vidare nedan).

2) Om ny bevisning åberopas, ange vad det syftar till att bevisa (s.k. bevistema). Om det rör sig om muntlig bevisning, ange också vad personen i fråga ska höras om (s.k. förhörstema).

3) I undantagsfall kan ytterligare frågor få ställas till en person som hördes vid tingsrätten (tilläggsförhör) eller ett helt nytt förhör med denne hållas i hovrätten (omförhör). Om du begär tilläggs- eller omförhör ska du ange varför det behövs och ange förhörs- och bevistema för tilläggsförhöret.

4) Ange adress och telefonnummer till personer som ska kallas till hovrätten.

5) Ange hur lång tid förhör beräknas ta för inte tidigare hörda personer och för tilläggs- samt omförhör.

6) Ange också om du inte åberopar någon skriftlig/muntlig bevisning i hovrätten.

Fullmakt (om inte tidigare ingiven fullmakt gäller även rättegången i hovrätten – det beror på hur fullmakten är formulerad)

Tolk - vem som behöver tolk och på vilket språk.

Sedan överklagande skett behöver handlingar inte skickas in både via fax, e-post och vanlig post.

Ange om målet kan avgöras på handlingarna och bifoga kostnadsräkning i mål som kan komma att avgöras direkt på handlingarna.

Ange om det kan bli aktuellt med videokonferens.

Processmaterial kan vid en huvudförhandling presenteras genom hänvisning till handlingar. Detta gäller yrkanden, inställningar, utvecklande av talan, skriftlig bevisning och tidigare upptagen muntlig bevisning (även videoupptagning). Specificera vilka handlingar du vill hänvisa till under huvudförhandlingen. Ange också om något särskilt tekniskt hjälpmedel behövs vid presentationen av bevisningen.

Kontaktuppgifter. Ange namn, adress och – i förekommande fall – epostadress avseende den som överklagar. Glöm inte att skriva under överklagandet.

Speciellt för brottmål

Frihetsberövad – ange häkte eller anstalt

Ange den enskilda motparten (målsäganden) när även skadeståndsfrågan ska prövas.

Ange er inställning till skäligheten av de yrkade beloppen när skadeståndsfrågan ska prövas.

Ange om åtalet biträds i hovrätten (gäller målsägande)

Speciellt för tvistemål

Att åberopa nya omständigheter och ny bevisning i hovrätten är som regel inte tillåtet utom i familjemål och några ytterligare mål. Om du åberopar nya omständigheter eller ny bevisning måste du skriva varför du inte angett omständigheten eller beviset redan i tingsrätten.
Senast ändrad: 2013-11-21