JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom om detaljplan med höghus i Södra Hammarbyhamnen i Stockholms kommun

[2015-12-21] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har idag upphävt Stockholms kommuns beslut att anta detaljplanen för fastigheten Mårtensdal 6 m.m. i Södra Hammarbyhamnen då kommunen inte har kunnat visa att detaljplanen utformats med skälig hänsyn till den verksamhet som bedrivs vid Hammarbyverket.

Detaljplanen ger bl.a. en byggrätt för en hög byggnad avsedd för kontors- och centrumändamål m.m. Byggnaden har enligt planen en högsta byggnadshöjd om +121 meter och en högsta totalhöjd om +125 meter. Den är placerad ca 250 meter från Hammarbyverket där Fortum har en större fjärrvärme­anläggning. Fortum överklagade kommunens beslut och menade att bolagets verksamhet riskerar att drabbas av inskränkningar om planen genomförs. Detta eftersom rök från Hammarbyverkets skorsten, med en höjd om ca +108 meter, under vissa förutsättningar kan komma att träffa byggnaden och medföra olägenheter för dem som befinner sig där. Länsstyrelsen samt mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen har bifallit Fortums överklagande och anser att kommunen vid utformandet av planen inte har tagit tillräcklig hänsyn till den verksamhet som bedrivs vid Hammarbyverket. Detaljplanen har upphävts eftersom den bedöms strida mot 4 kap. 36 § plan- och bygglagen, som anger att en detaljplan ska vara utformad med skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande.


Bifogade filer:

Dom P 9935-14


Senast ändrad: 2015-12-18

För mer information kontakta:

Roger Wikström
Hovrättsråd
08-561 674 38

Tommy Åström
Tekniskt råd
08-561 675 60

Målnummer:

P 9935-14